دسته بندی:

برای اولین بار در کشور برگزاری دوره آموزش بازسازی شبکه های فاضلاب با تکنیک CIPP – UV””

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان خبر داد:  برای اولین بار در کشور برگزاریدوره آموزش بازسازی شبکه های فاضلاب با تکنیک CIPP –UV””  اصفهان، میزبان مدیران بهره برداری ادامه خبر

منتشر شده در