دسته بندی:

رویداد انقلابی بزرگ در صنعت با روشن شدن مجدد چراغ صدرا نفت پارسیان

رویداد انقلابی بزرگ در صنعت با روشن شدن مجدد چراغ صدرا نفت پارسیان دنیای اسرار:حفظ اشتغال موجود از اهم اقداماتی است که باید در کانون توجه کنشگران اقتصادی قرار گیرد ادامه خبر

منتشر شده در