دسته بندی:

سرعت پیشرفت شطرنج ایران بالاتر از سطح جهانی است

رئیس فدراسیون: سرعت پیشرفت شطرنج ایران بالاتر از سطح جهانی است رئیس فدراسیون شطرنج گفت: شناخت خوب سوکولوف از شطرنج ایران و تلاش شطرنج بازان جوان برای فراگیری دانش این ادامه خبر

منتشر شده در