دسته بندی:

فرونشست زمین در خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداران استفاده کنند

فرونشست زمیندر خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداراناستفاده کنند مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به فرونشست زمین ادامه خبر

منتشر شده در