حمایتهای ذوب آهن از خانواده های زندانیان نشانه توجه این شرکت به مسئولیت های اجتماعی است

حمایتهای ذوب آهن از خانواده های زندانیان نشانه توجه این شرکت به مسئولیت های اجتماعی است

پایگاه خبری دنیای اسرار: مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده های زندانیان لنجان: حمایتهای ذوب آهن از خانواده های زندانیان نشانه توجه این شرکت به مسئولیت های اجتماعی است در راستای اقدامات  گذشته و انجام مسئولیت های اجتماعی ذوب آهن اصفهان در شهرستان لنجان و به دنبال برگزاری جلسات مشترک انجمن حمایت از خانواده زندانیان