شهردار گلدشت:شهرداری برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرده است

شهردار گلدشت:شهرداری برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرده است

شهردار گلدشت:شهرداری برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرده است به گزارش دنیای اسرار:فردوسی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در شهر گلدشت، گفت: شهرداری تسهیلات متعددی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته و فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران در این شهر پهن شده است. محمدمهدی فردوسی شهردار شهر گلدشت با بیان اینکه شهر گلدشت شهر فرصت‌های متنوع سرمایه‌گذاری