دسته بندی:

خمینی شهر در حوزه بهداشت و درمان عقب مانده است

پایگاه خبری دنیای اسرار اصفهان – شهردار خمینی شهر گفت: خمینی شهر علی رغم اینکه نزدیکترین شهر به کلانشهر اصفهان است، در حوزه بهداشتی و درمان عقب مانده است. پایگاه ادامه خبر

منتشر شده در