دسته بندی:

باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداشت

شهردار فلورانس در نامه به شهردار اصفهان: باید به جلو نگاه کرد و برای بازیابی امید و انرژی، گام های عملی برداشت باشد که سال ۲۰۲۱، صلح، سلامتی، سعادت و ادامه خبر

منتشر شده در