دسته بندی:

تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان، انصافاً ثمرات مؤثری داشته است

در دیدار مدیر و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لنجان از ذوب آهن اصفهان عنوان شد : تأسیس ذوب آهن اصفهان به عنوان یک صنعت ملی در شهرستان لنجان، ادامه خبر

منتشر شده در