دسته بندی:

یکم آذر به عنوان روز اصفهان و قوس آذر به عنوان نماد اصفهان انتخاب شد

یکم آذر به عنوا ن روز اصفهان و قوس آذر به عنوان نماد اصفهان انتخاب شد  با تصویب شورایاسلامی شهر اصفهان اول آذرماه به عنوان روز نکوداشت اصفهان و همچنین ادامه خبر

منتشر شده در