گام بلند زیست محیطی ذوب آهن اصفهان با نوسازی درب های باتری شماره ۳ کک سازی

گام بلند زیست محیطی ذوب آهن اصفهان با نوسازی درب های باتری شماره ۳ کک سازی

در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت و با بومی سازی در مدیریت کک سازی صورت می گیرد : گام بلند زیست محیطی ذوب آهن اصفهان با نوسازی درب های باتری شماره ۳ کک سازی به گزارش دنیای اسرار:ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فولاد در کشور ،در سالی که از سوی مقام معظم رهبری