می خواهم برای مردم روی صحنه بروم

مصاحبه اختصاصی  خبرنگاردنیای اسرارباصبا نادری، کارگردان تئاتر: می خواهم برای مردم روی صحنه بروم پایگاه خبری دنیای اسرار :قبل از اینکه کار هنر را به این شکل تجربه کند منشی ادامه خبر

منتشر شده در