صنایع‌ دستی با خون و گوشت مردم اصفهان عجین است

صنایع‌ دستی با خون و گوشت مردم اصفهان عجین است

صنایع‌ دستی با خون و گوشت مردم اصفهان عجین است به گزارش دنیای اسرار:دکترای پژوهش هنر  گفت: صنایع‌ دستی با خون و گوشت مردم اصفهان عجین است و در تمام زندگی و کسب و کار آنها حضور دارد. از میان ۴۵۰ صنعت دستی کشور حدود ۳۰۰ مورد در اصفهان وجود دارد؛ همین جمله کافی است