دسته بندی:

افتتاح موسسه بین المللی توانمندسازی کارکنان صنعت آب و فاضلاب کشور

با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو صورت گرفت: افتتاح موسسه بین المللی توانمندسازی کارکنان  صنعت آب و فاضلاب کشور با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیرنیرو ادامه خبر

منتشر شده در