دسته بندی:

۳۰۰۰فعال ضدجنگ از اروپا خواستند نشست ضدایرانی را بایکوت کند

۳۰۰۰فعال ضدجنگ از اروپا خواستند نشست ضدایرانی را بایکوت کند بعد از ادعای وزیر خارجه آمریکا درباره حضور بیش از ۷۰ کشور مختلف در نشست ضد ایرانی در لهستان، جمعی ادامه خبر

منتشر شده در