دسته بندی:

طلبه جهادی مستقر در بیمارستان مبارزه با کرونا

علاوه بردلداری دادن به بیماران کرونایی سعی می کنیم هر خدمتی از دستمان برمی آید انجام دهیم حتی تعویض زیرانداز آنهابه گزارش دنیای اسرار:با ورود ویروس منحوس کرونا به کشورمان ادامه خبر

منتشر شده در