طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، محور خُور به طبس را درنوردید

پایگاه خبری دنیای اسرار طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، محور خُور به طبس را درنوردید ، طوفان شن با سرعت ۶۰ کیلومتر، روز سه شنبه محور خُور به طبس ادامه خبر

منتشر شده در