اصفهان نیازمند ۶ هزار تخت بیمارستانی است

اصفهان نیازمند ۶ هزار تخت بیمارستانی است عباسعلی جوادی:  برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی و اینکه جمعیت اصفهان رو به پیری می‌رود در ۱۰ سال آینده نیاز به افزایش ۵ ادامه خبر

منتشر شده در