دسته بندی:

فسیل زنده ‘میگوی بچه وزغی’ در زیستگاه نایین ثبت شد

پایگاه خبری دنیای اسرار فسیل زنده ‘میگوی بچه وزغی’ در زیستگاه نایین ثبت شد  سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان از مشاهده و ثبت تصویری فسیل ادامه خبر

منتشر شده در