دسته بندی:

استاندار اصفهان: به رسمیت شناخته شدن حقوق تمامی ادیان در قانون اساسی کشور نقطه قوت و نشانه همبستگی و همدلی بین همه ادیان الهی است

استاندار اصفهان: به رسمیت شناخته شدن حقوق تمامی ادیان در قانون اساسی کشور نقطه قوت و نشانه همبستگی و همدلی بین همه ادیان الهی استدنیای  اسرار:دکتر عباس رضایی در همایش ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

با حضور استاندار اصفهان در شهرستان میمه، بهره برداری از پنج طرح عمرانی، فرهنگی و ورزشی این بخش آغاز شد

با حضور استاندار اصفهان در شهرستان میمه، بهره برداری از پنج طرح عمرانی، فرهنگی و ورزشی این بخش آغاز شدبا حضور دکتر عباس رضایی در بخش میمه بهره برداری از ادامه خبر

منتشر شده در