دسته بندی:

اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استانها عقب مانده است

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان: اصفهان در حوزه نوسازی روستایی از دیگر استانها عقب مانده است  مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: اصفهان در حوزه ادامه خبر

منتشر شده در