دسته بندی:

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تمامی رانندگان تاکسی باید تا آخر آذر سال جاری پروانه هوشمند تاکسی دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در گفت‌وگو با فارس تمامی رانندگان تاکسی باید تا پایان آذر پروانه هوشمند دریافت کنند مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تمامی رانندگان تاکسی باید ادامه خبر

منتشر شده در