دسته بندی:

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد:بینایی سنجی و معاینه چشم تمامی مددجویان زندان نسوان توسط خیرین

مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد:بینایی سنجی و معاینه چشم تمامی مددجویان زندان نسوان توسط خیرین به گزارش  دنیای اسرار،اسدالله گرجی زاده مدیرکل از بینایی سنجی و معاینه چشم تمامی ادامه خبر

منتشر شده در