دسته بندی:

آماده باش بیش از ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر باز است

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد: آماده باش بیشاز ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر بازاست رییس اداره خدمات شهری شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در