گوش کردن به موسیقی غمگین برای افسرده ها خوب است

گوش کردن به موسیقی غمگین برای افسرده ها خوب است

گوش کردن به موسیقی غمگین برای افسرده ها خوب است نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد گوش کردن به موسیقی غمگین برای افراد افسرده مفید است، زیرا باعث می شود آنها احساسات بهتری داشته باشند. به گزارش  دنیای اسراربه نقل ازفارس، نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد گوش کردن به موسیقی غمگین برای