مجموعه مقالات برگزیده شده« کنگرۀ بین المللی سیرۀ فاطمی »

مجموعه مقالات برگزیده شده« کنگرۀ بین المللی سیرۀ فاطمی »

به گزارش دنیای اسرار:نویسنده:جلیله صالحی نویسندگان :دکترمحسن رفیعی،دکتر معصومه شریفی نویسنده:زهرا افخمی نویسنده:ساجده العبدالخانی نویسنده:محمد مهدی عمرانی نویسندگان:الهه عرب کنگان،حمید کمانکش نویسنده:آمنه نعیم آبادی نویسندگان :زکیه مومنی نیا – ناهید عسگری نویسنده:رضا مهدیان فر نویسنده: عصمت معدنی نویسنده :علی زمانیان نویسنده:محسن داوود آبادی نویسندگان :شهرزادنقدی – حسن جوادی نیا نویسنده:دکتر محمد عدنانی نویسنده:فاروق نعمتی نوبیسنده:غلامرضا