دسته بندی:

حمایت از تولید و اشتغالزایی از اهداف شرکت صدر تامین

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین: کارگروه‌های نوآوری و فناوری در زیر مجموعه شرکت صدر تامین و تشکیل شتاب دهنده شستا نیازهای شرکت‌های زیر مجموعه را به پنج هزار ادامه خبر

منتشر شده در