پلیس اصفهان توانست مخفیگاه فرد شرور را در یکی از استان های شمالی شناسایی کند/ شرور متواری پس از ۲ سال دستگیر شد

پلیس اصفهان توانست مخفیگاه فرد شرور را در یکی از استان های شمالی شناسایی کند/ شرور متواری پس از ۲ سال دستگیر شد

پلیس اصفهان توانست مخفیگاه فرد شرور را در یکی از استان های شمالی شناسایی کند/ شرور متواری پس از ۲ سال دستگیر شد   رئیس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری شروری که در درگیری با یکی از شهروندان مچ دست وی را قطع کرده و متواری شده بود پس از ۲ سال تعقیب و