دسته بندی:

تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم

پایگاه خبری دنیای اسرار رییس هیئت تنیس اصفهان: تاجایی که توان داریم تلا ش میکنیم دربخش خصوصی تنیس رادر سطح استان گسترش دهیم رییس هیئت تنیس اصفهان گفت: تا آن ادامه خبر

منتشر شده در