اصفهان – تهران در۸۰ دقیقه

اصفهان – تهران در۸۰ دقیقه

اصفهان – تهران در۸۰ دقیقه به گزارش دنیای اسرار:در هفته پژوهش نشست خبری مدیر منطقه ای مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی با تشریح اقدامات انجام شده استان در حوزه حمل و نقل برگزار شد. مدیر منطقه‌ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تشریح اقدامات توسعه‌ای راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: قرار گرفتن