دسته بندی:

اجرای پروژه اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و ضعیف برق واقع درخیابان کهندژ مادی غفاری در محدوده برق منطقه ۳ با هزینه ای بالغ بر ۳۰۲۶میلیون ریال

به گزارش دنیای اسرار:در راستای تحقق اهداف ، برنامه ها و شاخص های استراتژیک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ، امور برق منطقه ۳ نسبت به تهیه و اجرای پروژه ادامه خبر

منتشر شده در