صدور مجوز انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی

صدور مجوز انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی

صدور مجوز انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات با صدور مجوز برای انتشار فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی هادی زمانی موافقت بعمل آمد. به گزارش دنیای اسرار:فصلنامه جامعه شناسی روابط عمومی با هدف انتشار آخرین دستاوردها، مقالات و آثار حوزه علوم ارتباطات