دسته بندی:

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان “سند استراتژیک شیر ” را برای حل مشکلات دامداران ارائه کرد

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان “سند استراتژیک شیر ” را برای حل مشکلات دامداران ارائه کرد دکتر حمیدرضا قلمکاری درگفتگو با دنیای اسرار گفت :استان اصفهان با تولید روزانه بیش ادامه خبر

منتشر شده در