دسته بندی:

استفاده از تکنولوژی روز، مباحث تجارت الکترونیک واستفاده از ظرفیت فضای مجازی وشبیه سازها راه برون رفت از مشکلات آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد درشرایط کنونی کرونایی است

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان:استفاده از تکنولوژی روز، مباحث تجارت الکترونیک واستفاده از ظرفیت فضای مجازی وشبیه سازها راه برون رفت از مشکلات آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ادامه خبر

منتشر شده در