خطاهای ادراکی وارتباطی

خطاهای ادراکی وارتباطی

خطاهای ادراکی وارتباطی دنیای اسرار:از شاعر بزرگ مولانا داستانی روایت شده که در شهری که مردم آن فیل ندیده بودند ، فیلی در اتاق تاریک قرار داده شد و مردم شهر وارد آن اتاق میشدند و بر اساس اطلاعات پیشین و قسمتی از بدن فیل که لمس کرده بودند حدس های مختلفی میزدنداین حکایت شباهت