دسته بندی:

دریافت گواهینامۀ ISO9001:2015 توسط شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

به گزارش دنیای اسرار:شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2015 از شرکت SGS شد.مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ضمن ادامه خبر

منتشر شده در