دسته بندی:

ترانس اول پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی برقدار و وارد مدارشد

با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال ترانس اول پست ۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی برقدار و وارد مدارشد به گزارش دنیای اسرار:به دنبال افزایش ظرفیت پست۲۰/۶۳ کیلوولت فیض کاشانی( قدیمی ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

دکلهای ۶۳ کیلوولت داخل شهر کاشان جمع آوری و تبدیل به کابل زمینی شد

با هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال دکلهای ۶۳ کیلوولت داخل شهر کاشان جمع آوری و تبدیل به کابل زمینی شد به گزارش دنیای اسرار:خط ۶۳ کیلوولت هوایی -کابلی ادامه خبر

منتشر شده در