دسته بندی:

شهردار اصفهان در اجلاس شبکه شهرهای خلاق جهان: طبقه خلاق، پیشران شهرها است

پایگاه خبری دنیای اسرار شهردار اصفهان در اجلاس شبکه شهرهای خلاق جهان:طبقه خلاق، پیشران شهرها است توجه به صنایع خلاق، راهکار برون رفت از بحران اقتصاد شهری شهردار اصفهان گفت: ادامه خبر

منتشر شده در