روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی

روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی

روابط عمومی زندگی؛ کتابی برای زندگی جهان از کلمه آفریده شده است و این کلام است که قدرت تغییر و پیشرفت را ایجاد می کند. اصلی که در فرایند ارتباط بین فردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دنیای اسرار:کتاب «روابط عمومی زندگی» با تبیین جایگاه «قدرت کلمه» به قلم توانای نویسنده آغاز می شود