دسته بندی:

تقدیر از همکاری شرکت گاز استان اصفهان در تکمیل خطوط مترو

تقدیر از همکاری شرکت گازاستان اصفهان در تکمیل خطوط مترو تاکید بر ضرورت توجه سازمان قطار شهری بر شبکه خطوط گاز رسانی بویژه در مواقع حفاری زمین به منظور پیشگیری ادامه خبر

منتشر شده در