دسته بندی:

ذوب آهن اصفهان ، طلیعه صنعت فولاد کشور است

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد در اولین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران ذوب آهن اصفهان ، طلیعه صنعت فولاد کشور است دنیای اسرار:دکتر سبحانی در افتتاحیه دراولین نمایشگاه و ادامه خبر

منتشر شده در