مصرف سرانه آب شرب   در اصفهان  با نصب لوازم کاهنده می تواند به ۱۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد

مصرف سرانه آب شرب در اصفهان با نصب لوازم کاهنده می تواند به ۱۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اعلام کرد: مصرف سرانه آبشرب   در اصفهان  با نصب لوازم کاهنده می تواند به ۱۱۰ لیتر در شبانه روز کاهش یابد دنیای اسرار:مدیر دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: هم اکنون مصرف سرانه آب  شرب دراصفهان ۱۵۴ لیتر در