فرهنگ سازی برای استفاده از تجهیزات کاهنده آب یک ضرورت است

فرهنگ سازی برای استفاده از تجهیزات کاهنده آب یک ضرورت است

به گزارش دنیای اسرار:شهزاد بهادری- بسیاری از مردم کم آبی و توصیه به صرفه جویی آب را به دلیل بارش های کم در یک محدوده زمانی بدانند و زمانی که در یک فصل شاهد بارش خوبی در مناطق مختلف کشور باشیم و صحبت از صرفه جویی آب به میان بیاوریم مردم با خود می‌گویند (مگر