دسته بندی:

خسوف و اَبَرماه امشب مهمان آسمان ایران می شوند

از آسمان خبرهای خوبی در راه است؛ خسوف و اَبَرماه امشب مهمان آسمان ایران می شوند  امشب آسمان ایران مهمان دو پدیده زیبای خسوف و اولین اَبَرماه بهمن خواهد بود ادامه خبر

منتشر شده در