آغاز طرح های عملیاتی”ظفر”با هدف ارتقای نظم و امنیت در اصفهان 

آغاز طرح های عملیاتی”ظفر”با هدف ارتقای نظم و امنیت در اصفهان 

آغاز طرح های عملیاتی”ظفر”با هدف ارتقای نظم و امنیت در اصفهان به گزارش دنیای اسرار: فرمانده انتظامی استان با مثبت عنوان کردن نتایج به دست آمده از ۴۰ عملیات “مرصاد” در سال گذشته از اجرای طرح های عملیاتی جدید این فرماندهی تحت عنوان” ظفر” با هدفی ارتقای نظم و امنیت در استان خبر داد. سردار”