دسته بندی:

مردم متخلفان از دستورالعمل‌های بهداشتی را به شماره ۱۹۰ معرفی کنند

به گزار ش دنیای اسرار:سخنگوی ستاد استانی مدیریت کرونا با اشاره به ضرورت اجرای دستور العمل‌های بهداشتی در موفقیت طرح فاصله گذاری هوشمند، گفت: مردم واحدهای صنفی متخلف از دستورالعمل‌های ادامه خبر

منتشر شده در