دسته بندی:

توسعه و رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت/ فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمین گیر شدن شهرداری در بانک ها می شود

شهرداراصفهان در دیدار با مدیر کل بانک مرکزی خبر داد:  توسعهو رونق متروی اصفهان با اجرای تعهدات دولت/ فرآیند انتشار اوراق مشارکت باعث زمینگیر شدن شهرداری در بانک ها می ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان

معاون عمرانی وزارت کشور خبر داد: حمایت وزارت کشور از پروژه خط دو قطار شهری اصفهان معاون عمرانی وزارت کشور گفت: وزارت کشور حمایت های لازم برای تسریع در اجرای ادامه خبر

منتشر شده در