دسته بندی:

بسته تشویقی ویژه شهرداری اصفهان برای ساخت و ساز/ تخفیف های پلکانی شهرداری برای ساخت و ساز در سال ۹۹

سرمایه گذاران صنعت ساختمان طی دو سال اخیر به اصفهان بازگشتند معاون مالی –اقتصادی شهرداری اصفهان با اشاره به ارائه تخفیف های پلکانی شهرداری به متقاضیان اخذ پروانه ساختمان و ادامه خبر

منتشر شده در