اجرای طرح های توسعه تلفن ثابت در شهرستان خمینی شهر

اجرای طرح های توسعه تلفن ثابت در شهرستان خمینی شهر

مدیر مخابرات شهرستان خمینی شهر با اعلام این خبر گفت : از ابتدای امسال تا کنون، ۲۵ طرح توسعه شبکه صورت گرفته است که حاصل آن اجرای ۸ کیلومتر کابل مسی و ۹ کیلومتر فیبرنوری می باشد. به گزارش دنیای اسرار:رامین خمسه در برنامه رادیویی چتر ارتباط با اشاره به ثمرات توسعه شبکه تلفن ثابت

اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند

اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند

وزیـر ارتباطـات گفت : اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند به گزارش دنیای اسرار:وزیر ارتباطـات خبـر برقـراری مجدد ارتباطـات اینترنـت در برخی نقاط کشور را تأیید کرد و افــزود : سـایر نقـاط هـم بـا تصویـب ابـاغ شـاک متصـل خواهنـد شـد. آذری جهرمـی دربـاره خسـارات وارده بـه شـرکت های