دسته بندی:

فرونشست زمین در خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداران استفاده کنند

فرونشست زمیندر خیابان شمس آبادی درپی ترکیدن لوله/ رانندگان از مسیرهای باغ گلدسته و پاسداراناستفاده کنند مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به فرونشست زمین ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

آماده باش بیش از ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر باز است

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خبر داد: آماده باش بیشاز ۷۰ اکیپ رفع آب گرفتگی در مناطق مختلف اصفهان/ تمام مسیرهای ترافیکی شهر بازاست رییس اداره خدمات شهری شهرداری ادامه خبر

منتشر شده در
دسته بندی:

هشدار آتش نشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان

کاسبی با جان مردم/ سازمان صنعت و معدن، ورود کند هشدار آتشنشانی در خصوص فروش تجهیزات بی کیفیت بخاری در کارگاه های اطراف اصفهان مدیرعامل سازمانآتش نشانی و خدمات ایمنی ادامه خبر

منتشر شده در